close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestuur en toezicht

Directeur-bestuurder van QuaWonen is Dennis Gerlof. De raad van commissarissen telt vijf leden. Zij houden toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële gezondheid van de corporatie. De raad is bovendien werkgever van het bestuur en adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de raad van commissarissen opdrachtgever voor accountant Deloitte.

De raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten en reglementen zijn vastgelegd.

QuaWonen is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij onderschrijven de Governancecode woningcorporaties 2020 die aan het lidmaatschap van Aedes is verbonden. Deze code geeft aanvullend aan de Woningwet richting aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen functioneren en de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Belanghebbenden kunnen de corporatie daarop aanspreken en bij niet of onjuist toepassen van de code hiervan melding maken bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Aanspreekbaarheid
De commissarissen zijn aanspreekbaar op het door hen gehouden toezicht. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunt u hen bereiken op: communicatie-at-quawonen.com.

 

Aandacht voor integer handelen

In de integriteitscode van QuaWonen staat wat wij verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen.

Meer wooncomfort en lagere energielasten

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat vraagt om aanpassing van veel woningen. Woningcorporaties lopen voorop en dat geldt zeker voor QuaWonen. Onze drijfveer zit daarbij niet in de stenen, maar in de mensen die op ons rekenen voor een comfortabele woning en relatief lage energiekosten.