Bestuur en toezicht

Als woningcorporatie heeft QuaWonen een maatschappelijke taak: het zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor mensen die zelf niet slagen op de woningmarkt. Het toezicht op deze taak is op verschillende manieren geborgd, onder andere in de Governance code Woningcorporaties.

Directeur-bestuurder van QuaWonen is Rob van den Broeke. De raad van commissarissen telt vijf leden, zie hieronder bij 'Samenstelling'. Zij houden toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële gezondheid van de corporatie. De raad is tevens werkgever van het bestuur en is daarnaast adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de raad van commissarissen opdrachtgever voor de accountant, Deloitte.

De raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn vastgelegd. Aangevuld met nadere bepalingen over de werkwijze, vastgelegd in de hieronder genoemde reglementen.

Aanspreekbaarheid
De commissarissen en de bestuurder hechten er waarde aan om aanspreekbaar te zijn. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan een ieder zich tot hen wenden. Zij zijn te bereiken via de bestuurssecretaris van QuaWonen. Mail gerust naar communicatie@quawonen.com.

Belangrijke informatie

Statuten Stichting QuaWonen
Reglement van de Raad van Commissarissen
Relatie bestuur en Raad van Commissarissen
Profielschets Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Overige informatie vindt u in het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
Zie QuaWonen Jaarverslag.

Aandacht voor integer handelen
Hieronder vindt u de integriteitscode van QuaWonen. In deze code staat wat QuaWonen verstaat onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar om integer te zijn in de omgang met klanten, met leveranciers en relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen.

Integriteitscode 2017 (98 kB)