Bestuur en toezicht

Als woningcorporatie heeft QuaWonen een maatschappelijke taak: het zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor mensen die zelf niet slagen op de woningmarkt. Het toezicht op deze taak is op verschillende manieren geborgd, onder andere in de Governance code Woningcorporaties. De financiële controle is ondergebracht bij accountant Deloitte.

QuaWonen heeft een vergunning van de overheid om haar taken te mogen uitvoeren. Rechten en plichten staan in het Burgerlijk Wetboek en in de Woningwet. QuaWonen voldoet aan dit besluit door:

  • een effectief toezicht,
  • een transparante inrichting van de organisatie,
  • een voortdurende dialoog met belanghouders in de lokale omgeving,
  • en een zorgvuldige omgang met onze klanten.

Het beloningsbeleid is conform de CAO Woondiensten.

Belangrijke informatie

Statuten Stichting QuaWonen
Reglement van de Raad van Commissarissen
Relatie bestuur en Raad van Commissarissen
Profielschets Raad van Communissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Overige informatie vindt u in het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
Zie QuaWonen Jaarverslag.

Aandacht voor integer handelen
Hieronder vindt u de integriteitscode van QuaWonen. In deze code staat wat QuaWonen verstaat onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar om integer te zijn in de omgang met klanten, met leveranciers en relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen.

Integriteitscode 2017 (98 kB)