Sociaal Huurakkoord

20 DEC 2018

Woningcorporaties en de Woonbond hebben een akkoord bereikt over het te voeren huurprijsbeleid. In dit Sociaal Huurakkoord hebben partijen afspraken vastgelegd over maximering van de jaarlijkse huurverhoging en bijvoorbeeld hoe om te gaan bij huurverhogingen bij woningrenovatie. Het belangrijkste en goede nieuws is dat woningcorporaties en Woonbond zich samen inspannen om de huurstijging te beperken en zo bij te dragen aan de betaalbaarheid van het wonen.

Zo mag de totale huursom jaarlijks met maximaal inflatie stijgen, kan er binnen de huursom gedifferentieerd worden omgegaan met huurverhoging met een bandbreedte tot max +4,5%, en kan de corporatie een extra 1% huurverhoging toepassen wanneer de lokale (nieuwbouw)opgave dat vereist. Overigens kan dat dan alleen wanneer én de corporatie, én de gemeenten, én de huurdersorganisaties het daarover met elkaar eens zijn. En dat zou dan weer terug te vinden moeten zijn in de prestatieafspraken.

Het akkoord bevat meer relevante zaken, maar vooreerst moet ook helder zijn wat de status is van het bereikte akkoord. Het verenigingscongres van Aedes heeft woensdag 19 december ingestemd met het akkoord. De leden van de Woonbond moeten zich nog uitspreken. Maar naar alle verwachting steunen d leden van de Woonbond het akkoord eveneens. Vervolgens zal het akkoord door minister Olongren verwerkt worden in wet- en regelgeving. Dat geeft partijen ook de tijd om de technische details over de uitvoering van gemaakte afspraken, uit te werken. Naar verwachting zal de minister met haar huurbrief begin 2019 alvast vooruitlopen op aanpassingen in wet- en regelgeving.

Voor wat betreft de huurprijsaanpassing bij mutatie geeft het akkoord aan dat die huuraanpassing buiten de huursom blijft. De max van 1% is daarmee dus niet van toepassing op nieuwe verhuringen. Maatgevend zou dan moeten zijn het streefhuurbeleid van de corporatie, vastgelegd in de lokale prestatieafspraken. Bij energierenovaties hebben Woonbond en Aedes overeenstemming bereikt over de maximale huuraanpassing bij energierenovaties.

In de geest van het akkoord hanteert QuaWonen reeds een terughoudend huurprijsbeleid: inflatievolgend. En de bijdrage voor energiemaatregelen is zeer laag.

Naast bovenstaande – relatief eenvoudige – elementen bevat het akkoord ook een aantal zaken die nog niet zo eenvoudig zijn uit te werken. Bijvoorbeeld: geen huurverhoging wanneer een huurder ‘duur scheefwoont’ oftewel, een huurprijs heeft die te hoog is gezien het inkomen. Dat vergt nog wel uitwerking: wanneer is een huurprijs te hoog, naar welke inkomensgegevens zou er dan gekeken moeten worden en hoe zit het met privacy en beschikbaarheid van die gegevens? Mag de Belastingdienst dergelijke gegevens verstrekken aan corporaties?  
Eenzelfde type afspraak is gemaakt over (tijdelijke) huurmatiging bij terugval in inkomen. Ook hier geldt: hoe gaat dat straks werken in de praktijk? Voor deze elementen is meer tijd nodig om ze goed uit te werken. Beoogde ingangsdatum 1 januari 2020.

Wat betekent het akkoord voor QuaWonen en haar huurders? Uiteraard acteert QuaWonen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Dus mocht het akkoord zijn uitwerking krijgen in wet- en regelgeving dan past de corporatie dat beleid toe. In de geest van het akkoord hanteert QuaWonen reeds een terughoudend huurprijsbeleid: inflatievolgend. De punten die hierboven zijn benoemd – huurbevriezing wanneer iemand duur scheefwoont, en (tijdelijke) huurkorting bij plotselinge inkomensteruggang, vragen meer voorbereidingstijd en hebben niet vandaag betekenis.

Hoe dan ook, wet- en regelgeving zal niet voorschrijven hoe de corporatie per se het huurbeleid moet inrichten. Dit betekent dat QuaWonen daarover ook zeker het gesprek met de lokale huurdersorganisaties zal aangaan. We zijn immers ook zeer benieuwd hoe de huurdersorganisaties naar het Sociaal Huurakkoord kijken.