Corporaties hebben zeker toekomst!

19 JUN 2017

We leven in een liberale tijdgeest waarbij de overheid inzet op eigen verantwoordelijkheid en marktwerking. In deze context hebben corporaties in eerste instantie alleen bestaansrecht voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Je kunt corporaties ook beschouwen als een brede voorziening voor iedereen. Laten we zuinig zijn op de rijke erfenis van het corporatieverleden.

Onlangs is in Europees verband nog eens benadrukt dat Europa Nederland ziet als voorbeeld van geslaagde volkshuisvesting, want gericht op een brede doelgroep. Achterstandswijken op de schaal van de Franse buitenwijken, kennen we niet in de Nederland. Corporaties slagen er al decennia in om betaalbaar woningen te laten samengaan met beschikbaarheid en goede kwaliteit.

Corporaties doen dingen die de markt laat liggen: betaalbaar wonen voor mensen die bij de bank of een commerciële verhuurder niet terecht kunnen, investeren in achterstandsgebieden, in energiekwaliteit. Kortom, een dienmodel voor een brede groep mensen en in dienst van maatschappelijke thema’s.

Corporaties spelen ook een belangrijke rol in de energietransitie van het wonen. Zij zijn als geen andere partij in staat om volume te realiseren.

De klanten zijn lang niet alleen de mensen met lage inkomens. Het zijn juist óók de huishoudens met iets meer inkomen, die net niet voor huur- en zorgtoeslag in aanmerking komen. Het zijn mensen die van ver komen, migrantengezinnen. Het zijn mensen met een bepaalde mate van beperking en/of zorgbehoefte.

Die veelkleurigheid zal zich gaan vertalen in meer maatwerk door corporaties. Denk aan flexibele huurcontracten en flexibele betalingscondities. De keuze tussen digitaal gemak of persoonlijk contact. Maatwerk in de dienstverlening die we met andere partijen samen organiseren. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Corporaties spelen ook een belangrijke rol in de energietransitie van het wonen. Samen 2,3 miljoen woningen, dan gaat het om heel veel geld. Corporaties zijn als geen andere partij in staat om volume te realiseren. Ook hier zijn samenwerkingsverbanden nodig om de stap te maken van individuele, goed geïsoleerde woningen naar gasloze complexen en wijken.

Corporaties hebben dus zeker toekomst, óók in een context van marktwerking en zelfredzaamheid. QuaWonen zal zich in het nieuwe ondernemingsplan oriënteren op meer maatwerk voor de individuele huurder en vernieuwende samenwerkingsvormen voor maatschappelijke thema’s. Een inspirerende zoektocht!

Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder QuaWonen